Portal za književnost i kritiku

Loading Događanja
Logo: Grad Zagreb

Grad Zagreb otvorio je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi 2023. godinu.

28. rujna - 28. listopada

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
GRADA ZAGREBA  ZA 2023. 

I.

PODRUČJA JAVNIH POTREBA U KULTURI, PRIORITETI I CILJEVI 

U proračunu Grada Zagreba osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti, programi i projekti, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Zagreb, radi ispunjenja sljedećih prioriteta i ciljeva:

• Kvalitetna, raznolika i dostupna kulturna ponuda za različite dobne i društvene skupine

• Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika Zagreba

• Stabilnost i razvoj kulturnog sektora grada Zagreba te kontinuitet programa

• Doprinos prezentaciji, popularizaciji i razvoju pojedine kulturno-umjetničke djelatnosti ili područja

• Poticanje razvoja kulturnih navika, privlačenje novih publika i produbljenja odnosa s postojećom publikom

• Poticanje i promicanje profesionalnoga kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te afirmacija hrvatskih i osobito zagrebačkih autorica i autora

• Poticanje kulturnog amaterizma i izravnog sudjelovanja građana u kreiranju kulturnih sadržaja

• Poticanje povezivanja, suradnje i razmjene s drugim gradovima i promicanje zagrebačkog umjetničkog stvaralaštva i kulturnih praksi, u Hrvatskoj i inozemstvu

• Upoznavanje zagrebačke javnosti s priznatim vrijednostima i suvremenim nastojanjima u umjetnosti i kulturi drugih gradova, u Hrvatskoj i inozemstvu

• Promicanje kulturne raznolikosti i uključivosti te zadovoljavanje kulturnih potreba različitih manjina, marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina

• Poticanje svih oblika dugotrajne suradnje između aktera kulturnog sektora (osobito između javnog i civilnog sektora), intersektorske suradnje te međugradske i međunarodne suradnje

II.

U Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2023., sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi te ocjeni izvršenja dosadašnjih ugovorenih obveza korisnika prema Gradu Zagrebu, uvrstit će se jednokratni, jednogodišnji i višegodišnji programi i projekti iz sljedećih kulturnih djelatnosti i područja:

– muzejska djelatnost

– knjižnična i nakladnička djelatnost te književni programi

– audiovizualna (filmska) djelatnost

– dramska (kazališna) i plesna umjetnost

– glazbena umjetnost

– vizualna (likovna) umjetnost

– interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse

– kulturno-umjetnički amaterizam

– međunarodna i međugradska suradnja i mobilnost

U okviru Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2023. raspisat će se i posebni javni pozivi.

III.

Putem ovog Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2023. (nadalje: Javni poziv) ne mogu se financirati programske aktivnosti kojima je već u cijelosti odobreno financiranje iz javnih ili drugih izvora, uključujujući i druge javne pozive Grada Zagreba.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI 

IV.

Pravo na podnošenje prijava na temelju ovog Javnog poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi čiji osnivač nije Grad Zagreb, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture i umjetnosti

POSTUPAK , UVJETI I KRITERIJI  ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA

V.

Putem ovog Javnog poziva mogu se financirati prihvatljivi troškovi nastali provođenjem programa u vremenskom razdoblju naznačenom u e-prijavnici koji zadovoljavaju opće i/ili dodatne odnosno posebne kriterije.

Opći kriteriji:

1) RELEVANTNOST PROGRAMA

a) Usklađenost programa s ciljevima i prioritetima Javnog poziva

b) Umjetnička i/ili društvena relevantnost programa, uključujući relevantnost programa za grad Zagreb

2) KVALITETA PROGRAMA

a) Kvaliteta predloženog kulturno-umjetničkog sadržaja, odnosno sadržajna vrijednost predloženog programa

b) Koncepcijska cjelovitost, koherentnost i utemeljenost

c) Autentičnost ili originalnost programa, njegova aktualnost te inventivnost u pristupu

3) PRISTUP, DOSTUPNOST I VIDLJIVOST

a) Dostupnost programa krajnjim korisnicima (pristupačnost cijena, pristupačnost prostora, broj i mjesta izvedbi, distribuiranost izdanja i slično)

b) Primjerenost i kvaliteta plana promocije programa i komunikacija s javnošću, odnosno plana distribucije

4) KVALITETA FINANCIJSKOG PLANA

a) Uravnoteženost plana i ravnomjerna distribucija troškova

b) Diversifikacija izvora financiranja (iskazani prihodi iz drugih izvora osim Grada Zagreba)

c) Primjerenost i jasnoća planiranih troškova (uključujući i jasan prikaz troškova za koje se potpora traži putem ovog Javnog poziva)

5) ISKUSTVA I REFERENCE

a) Reference angažiranih umjetnika, autora, izvođača i drugih izvoditelja aktivnosti (osim za programe čiji je cilj afirmacija mlađih i/ili manje poznatih umjetnika i autora)

b) Stručni i organizacijski kapaciteti prijavitelja te relevantno iskustvo u djelatnosti odnosno području za koji se program prijavljuje

c) Odgovarajuće reference programskih voditelja, urednika, kustosa, selektora, članova žirija, članova savjeta galerija i sl.

d) Kontinuitet kvalitete i profiliranosti programa (osim za nove programe)

6) KVALITETA PRIJAVE

a) Jasnoća prijavnice i popratne dokumentacije

b) Razrađenost i provedivost plana programskih aktivnosti

c) Razrađenost i primjerenost plana aktivnosti promocije programa

d) Realnost, razrađenost i uravnoteženost financijskog plana te njegova usklađenost s planom aktivnosti

Posebni odnosno dodatni kriteriji za svaku djelatnost i područje navedni su u Uputama za prijavitelje s posebnim odnosno dodatnim kriterijima za programe i projekte koje su sastavni dio ovog Javnog poziva i dostupni su na poveznici www.zagreb.hr.

VI.

Ako prijavitelj nije izvršio ugovorne obveze iz prethodne godine, njegova prijava neće se razmatrati.

VII.

U programu se mogu predvidjeti alternativni oblici mogućnosti realizacije programa, vezano uz eventualne epidemiološke mjere u slučaju širenja bolesti COVID-19.

VIII.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI 

Putem ovog Javnog poziva mogu se financirati sljedeći troškovi:

A. IZRAVNI TROŠKOVI PROGRAMA

a. Honorari autora, umjetnika, izvođača, umjetnički voditelji zborova, KUD-ova i sl. i drugih izvoditelja programa

b. Putni troškovi – troškovi smještaja, dnevnica i prijevoza

c. Ostali troškovi realizacije programa (materijali, usluga najma oprema i prostora za realizaciju programa i drugo)

B. TROŠKOVI IZRAVNO VEZANI UZ PROGRAM

a. Troškovi promocije, oglašavanja, marketinga i komunikacije s javnošću

b. Troškovi rada organizatora programa izravno vezanih za provedbu programa (udio plaće ili honorari koordinatora, voditelja, producenata, programskih umjetničkih voditelja festivala i sl.)

c. Troškovi prostora (troškovi najma, režijski troškovi, troškovi osiguranja, investicijskog održavanja i opremanja) za godišnje programe koji se odvijaju u prostorima otvorenim za javnost (galerije, izvedbene i kinoprikazivačke dvorane, klubovi i slično), za prijavitelje koji nisu javne ustanove, a korisnici su predmetnog prostora

C. NEIZRAVNI TROŠKOVI PROGRAMA

a. Administrativni i drugi troškovi (najam ureda, režijski troškovi ureda, troškovi telefona, interneta, pošte, troškovi rada administratora, knjigovodstva i sl.) – do 7% zatraženih troškova

Za programe iz područja međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti mogu se financirati samo sljedeći troškovi:

• Putni troškovi – troškovi smještaja, dnevnica i prijevoza

• Honorari izvođača, umjetnika i drugih izvoditelja programa (samo za programe koji se putem razmjene odvijaju u Zagrebu)

• Troškovi promocije, oglašavanja, marketinga i komunikacije s javnošću (samo za programe koji se putem razmjene odvijaju u Zagrebu)

• Do 50% troška kotizacije (za programe sudjelovanja na međunarodnim skupovima, konferencijama i seminarima)

NAČIN PRIJAVE, ROKOVI, POSTUPAK OBJAVE REZULTATA 
IX.

Prijave se podnose 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva.

Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem na odgovarajućem obrascu e-prijavnice (za svaku djelatnost i područje posebni obrazac e-prijavnice, a za međunarodnu i međugradsku suradnju i mobilnost te višegodišnje programe dodatni obrazac e-prijavnice unutar svake djelatnosti i područja) koje su dostupne na službenim stranicama Grad Zagreba: www.zagreb.hr

Prilikom popunjavanja obrasca e-prijavnice potrebno je učitati, odnosno pohraniti obvezne i ostale priloge u digitalnom obliku.

Obvezni, dodani obvezni i ostali prilozi navedeni su u Uputama za prijavitelje s posebnim odnosno dodatnim kriterijima za programe i projekte koje su sastavni dio ovog Javnog poziva i dostupni su na poveznici www.zagreb.hr.

Broj prijava jednog prijavitelja nije ograničen.

Neće se razmatrati prijave koje:

• ne udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Javnim pozivom

• su nepotpune

• nisu podnesene na propisani način odnosno u elektroničkom obliku na odgovarajućem obrascu (obrazac e-prijavnica)

• se ne odnose na prihvatljive troškove iz točke VIII. A. i B. ovog Javnog poziva

[…]

XI.

Na prijedlog kulturnih vijeća gradonačelnik utvrđuje popis korisnika i programa kojima se odobravaju financijska sredstva s predloženim iznosom financijske potpore.

Popis korisnika i programa s odobrenim iznosom financijskih sredstva objavljuje se na službenim stranicama Grada Zagreba.

[…]

ZAVRŠNE ODREDBE

XV.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se u pozivnom roku postavljati elektroničkim putem slanjem upita na sljedeću adresu: javnepotrebe@zagreb.hr

Prijave se podnose putem poveznice https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2

Upute za prijavitelje s posebnim odnosno dodatnim kriterijima za programe i projekte dostupne su na poveznici ovdje.

Upute za prijavu programa i ispunjavanje prijavnice možete naći ovdje
Korisničke upute za rad u modulu Ovlaštenja u javnom dijelu sustava ePrijavnice možete naći ovdje

Poziv je otvoren do 28.10.2022.

Share This Event

Skip to content